banner

Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư của người dùng

Thu thập thông tin cá nhân

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1. Phạm vi thu thập thông tin:

2. Mục đích chung:

3. Đối với khách hàng của các dịch vụ do AgriGo cung cấp:

4. Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

5. Mục đích tiếp thị và quảng bá:

6. Thời gian lưu trữ thông tin:

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin

1. Chuyển giao Thông tin Cá nhân

2. Tiết lộ cho Bên thứ ba:

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

4. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

5. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Khác

1. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

2. Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

3. Thừa nhận và Chấp thuận

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

5. Cam kết xoá thông tin cá nhân của khách hàng

Scroll to Top